خدمات پس از فروش

از منظر شرکت قفسه ساز تهران ، فروش به منزله آغاز یک تعهد و رابطه پایدار با مشتریان بر اساس رضایت مندی ایشان می باشد.

به همین دلیل خدمات مربوط به نصب و اجرای سیستم های نگهداری کالا و مواد به عنوان مکمل فروش محصولات ما، از جمله بدیهی ترین و متداول ترین خدمات پس از فروش شرکت محسوب می‌گردد.
هر چند محصولات این شرکت توسط پرسنل کارآزموده و متخصص نصب و اجرا می گردد،اما این شرکت بنا به تعهدات حرفه ای خود به این امر بسنده.ننموده و بصورت ادواری بازرسی های فنی پس از نصب.را به عنوان یکی دیگر از خدمات پس از فروش خود لحاظ می دارد.
در صورت نیاز به جابجایی محصولات نصب شده، به هر دلیل ،شرکت قفسه ساز تهران خود را متعهد به مونتاژ و مونتاژ مجدد آن در محل جدید می داند.ضمن اینکه در این میان قطعات نیازمند به تعویض نیز جایگزین خواهند گردید.


شرکت قفسه ساز تهران با تکیه بر پرسنل آموزش دیده و ذیصلاح خدمات پس از فروش را با توافق مشتری بشرح ذیل ارائه می دهد:

1.رفع اشکالات پیش بینی نشده در سیستم های نگهداری مواد و کالای نصب شده در محل مشتری.
2.باز و بسته کردن و انتقال سیستم نگهداری مواد و کالای نصب شده از یک انبار به انبار دیگر در محل مشتری.
3.کنترل سیستم نگهداری با هدف حصول اطمینان از ایمنی سازه نصب شده در انبار مشتری در طول سالهای بهره برداری.
4.کنترل سیستم نگهداری با هدف حصول اطمینان از کیفیت سازه نصب شده در انبار مشتری در طول سالهای بهره برداری.
5.بررسی و امکان سنجی انتظارات مشتری در رابطه با ارتقا کارایی سیستم های نگهداری مواد و کالای موجود در انبار مشتری.
6.بررسی و امکان سنجی اجرای نیازهای توسعه ای سیستم های نگهداری مواد و کالای جدید و اتصال آن به سیستم موجود.