خدمات مشاوره لجستیک

مدیریت لجستیک و زنجیره تامین مفهومی است که به موازات افزایش سرعت تغییرات، عدم قطعیت در بازارها و تغییر سیاست ها در حوزه های انرژی، کسب و کار و قوانین زیست محیطی در کانون توجه قرار گرفته و هدف از آن افزایش توان و مزیت رقابتی زنجیره های تامین است. سرمایه گذاری مناسب در فاز مشاوره، شناخت نیازهای حال و آتی سازمان و نیز انتخاب و طراحی سیستم های لجستیکی مناسب، متضمن بهره برداری بهینه از منابع سازمان خواهد بود. خدمات شرکت در حوزه طراحی و مشاوره عبارتند از:

مشاوره و طراحی فرآیندهای لجستیکی

فعالیت ‌های لجستیکی نقش بسیار مهمی در سبد هزینه ‌های سازمان ایفا می کنند؛ به گونه‌ای که بهینه‌سازی این فعالیت‌ ها تاثیر چشمگیری بر کارآیی و اثربخشی سازمان‌ها خواهد داشت. در همین راستا، نیاز به ارائه تعریف مناسب از لجستیک در سازمان به گونه ای که ارتباطات مناسب فرآیندی در آن دیده شده و تصویر مناسبی از لجستیک در سطح سازمان ارائه گردد،. اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. خدمات شرکت در این زمینه عبارتند از، مشاوره و طراحی: